Werkwijze

Goede communicatie 

Voor VSC is een goede en duidelijke  communicatie met alle partijen essentieel. Goed gestructureerd overleg met onze klanten  op ieder gewenst niveau vinden wij daarbij onontbeerlijk voor het optimaal functioneren van onze dienstverlening. Door goed en regelmatig overleg  groeit het inzicht in de wederzijdse beleving van het schoonmaakonderhoud.  

Overlegstructuur

Formeel overleg met onze klanten vindt plaat op verschillende niveaus. Indien gewenst,  kunnen  wij   een overlegstructuur hanteren waarbij u aangeeft  welke contactpersoon op welk niveau communiceert.  Bijvoorbeeld:

Op operationeel niveau vindt dagelijks overleg plaats tussen onze meewerkend voorman en uw contactpersoon. Hierbij gaat het primair om de correctie uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, de opvolging van knelpunten, het gebruik en de bevoorrading van materialen en middelen, de urenregistratie en verantwoording van de productiviteit. Onze meewerkend voorman is operationeel aanspreekpunt en draagt zorg voor de begeleiding en instructie van de schoonmaakmedewerkers en is verantwoordelijk voor de zaken op de locatie. Verder draagt de meewerkend voorman zorg voor een goede werksfeer en voor het begeleiden en motiveren van de uitvoerende medewerkers,

Op tactisch niveau vindt regelmatig overleg plaats tussen uw manager/supervisor en onze rayonmanager. Onze rayonmanager is verantwoordelijk voor de productiviteit, kwaliteit, relatiebeheer en realisatie van wederzijdse doelstellingen. In overleg met u wordt de frequentie van dit overleg bepaald.

Op strategisch niveau  bespreekt u de gang van zaken betreffende financiën, productiviteit, algehele voortgang, organisatie, communicatie en eventuele contractaanpassingen met onze Buisines Unit Manager. Ook hierbij bepaald u de frequentie van dit overleg.

Logboek

Op elke locatie waar wij werkzaam zijn, wordt een logboek gehanteerd. Dit logboek is een belangrijk communicatiemiddel voor u, de schoonmaakmedewerkers, de meewerkend voorman en de Rayonmanager.  Met dit logboek willen wij het volgende bereiken:

Het schoonmaakteam neemt dagelijks het logboek door en onderneemt actie aan de hand van de door u gemaakte op- of aanmerkingen. Regelmatig terugkerende op – of aanmerkingen worden tevens aan de orde gebracht tijdens het operationeel overleg tussen onze Rayonmanager en uw contactpersoon. Bij ieder bezoek van onze Rayonmanager aan de locatie wordt het logboek doorgenomen en geparafeerd.

Bezoekrapportage

Tijdens het bezoek van de Rayonmanager aan uw locatie wordt een bezoekrapport ingevuld waarbij het eerste gedeelte betrekking heeft op de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Dit rapport vormt naast een rechtstreeks communicatiemiddel tussen uw contactpersoon en onze Rayonmanager ook een waardevolle input als managementinformatie voor onze Business Unit Manager en de directie van VSC. 

Calamiteiten

Mocht u onverhoopt worden geconfronteerd met schade als gevolg van brand en/of wateroverlast, dan kunt u ook bij VSC terecht voor schadebeperking en reconditionering. VSC  heeft  hiervoor een samenwerking met RGN Vrolijk. RGN Vrolijk is specialist op het gebied van reiniging bij water- en brandschade, asbestsanering, textielreiniging, calamiteitenservice, industriële- en gevelreiniging, specialistische reiniging (o.a. tapijt), bouwkundig herstel en opslag faciliteiten. RGN Vrolijk doet dit met een scherp oog voor kwaliteit. Met verstrekkende ondersteuning in de richting van haar opdrachtgevers en met de modernste hulpmiddelen. Uiteraard werken zij volgens de geldende milieu- en arbo-eisen.

Arbo & Milieu

VSC besteedt veel aandacht aan haar personeel.  Schoonmaken is en blijft tenslotte mensenwerk. Onze medewerkers werken op locatie bij onze opdrachtgevers en hebben te maken met de daar geldende arbeidsomstandigheden  maar natuurlijk ook met onze eigen regels en de wijze waarop wij de taken aanpakken. Wij beschikken over een hoogwaardig Arbo-beleid en hebben onze organisatie daarop professioneel ingericht. Goede arbeidsomstandigheden zijn het resultaat van een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Uiteraard werken wij hierbij conform de geldende Arbo-wet. Dit vereist dat  eventuele (door risico-inventarisatie vastgestelde) knelpunten in overleg met u worden opgelost.

In vergelijking met andere branches zijn de arbeidsomstandigheden bij schoonmaakonderhoud redelijk tot goed te noemen. De werkzaamheden die een bijzondere vakkennis vereisen om risico’s uit te sluiten, worden bij VSC altijd door ervaren medewerkers en/of specialisten uitgevoerd. Echter, bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben we te maken met een  aantal  branchespecifieke kenmerken die extra  aandacht vragen:

De arbeidsomstandighedenwet verplicht bedrijven tot het voeren van een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. Het mag duidelijk zijn dat het voor VSC niet altijd eenvoudig is om hiervoor te zorgen. Wij zijn echter wel van mening dat goede arbeidsomstandigheden van essentieel belang zijn en willen ons dan ook hiermee in de branche positief onderscheiden. VSC heeft daarom de uitgangspunten van haar arbeidsomstandighedenbeleid geformuleerd en een aantal maatregelen getroffen om dit beleid te concretiseren. 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden, vastgesteld door de ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), van toepassing.

Bedrijfskleding

Onze medewerkers maken gebruik van uniforme bedrijfskleding. Deze kleding is getoetst op efficiency, gemak, Arbo-normen en representativiteit. Zo zijn onze medewerkers een goed visitekaartje voor VSC en ook voor u.  

 

 

 

 

Identificatiepasjes

Alle schoonmaakmedewerkers van VSC hebben een identificatiepasje en zijn verplicht deze badge tijdens hun werkzaamheden op een duidelijk zichtbare plaats te dragen.

Aansprakelijkheidsverzekering

VSC heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis c.q. een dekking van € 5.000.000 per jaar. De schade waarvoor VSC  tot  aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directie materiële schade en letselschade. VSC is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en/of gevolgschade.

Opslag- en opkomstruimten

Voor de uitvoering van de werkzaamheden verzoekt VSC op uw locatie kosteloos de beschikking te krijgen over opslagruimte voor middelen, materialen en machines. Voor onze medewerkers hebben wij graag de beschikking over een opkomst- omkleedruimte, voor zover mogelijk voorzien van afsluitbare kasten.

Sanitaire voorzieningen

VSC  kan zorg dragen voor de levering en aanvulling van sanitaire voorzieningen. Wij zetten hiervoor de diensten in van één van onze preferred suppliers.

Glasbewassing

Glasbewassing is een vak apart. VSC heeft landelijk vakbekwame, gediplomeerde glazenwassers in dienst. Onze glazenwassers beschikken over alle middelen en materialen (o.a. ladders en gondels) om hun werk professioneel en veilig uit te kunnen voeren.  Wanneer u besluit met ons te gaan samenwerken, bestaat de mogelijkheid een uitgebreide Risico Inventarisatie uit te laten voeren.