Werken bij

Het werken bij de Vrolijk Diensten Groep is niet alleen maar presteren. Uiteraard leveren wij kwaliteit, maar het managementteam is van mening dat prestatie gepaard gaat met het goed begeleiden van medewerkers, het vormen van een team en het waarborgen van een goede interne organisatie. Het managementteam ziet graag mensen die lachend de werkvloer op komen, enthousiasme tonen en klantgericht zijn. 

Bent u voor ons de juiste persoon bij eventuele vacatures?

Vrolijk Diensten Groep verwacht van nieuwe collega's eigen initiatief en inzet. Op dit moment hebben wij namelijk enkele vacatures binnen ons gezellige team.

Neem jij het initiatief?

Bel dan voor onze vacatures naar ons kantoor via 070-404 31 19. 

Extra informatie over Werving & Selectie

Bij  VSC  vinden wij  een goede en juiste werving & selectie van ons personeel en het binden van medewerkers aan ons bedrijf  enorm belangrijk en heeft dit onze dagelijkse aandacht. Hiermee voorkomen wij een hoge mate van verloop dat de continuïteit en kwaliteit van ons werk bevordert. 

Wij vragen veel van onze medewerkers. Een klantgerichte houding, het op juiste wijze met elkaar en het werk omgaan, dat zij instaat zijn initiatieven en hun verantwoordelijkheid te nemen en goed kunnen samenwerken.  En dat alles willen we ook nog gecompleteerd zien met een langjarig dienstverband! Alleen zo kunnen wij waarborg staan voor de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Naast deze belangrijke aspecten en eerder genoemde gedragskenmerken hanteren wij uiteraard ook een goed screeningssysteem  dat onze leidinggevenden ondersteunt bij hun werving & selectie werkzaamheden:

Op dit moment is VSC  bezig met een proef met een nieuwe draagbare scanner:  de ID-checker. Hiermee kunnen wij op locatie identiteitsdocumenten inscannen. Deze informatie wordt in een centrale database gecontroleerd op geldigheid, vervalsing, diefstal etc. waarna VSC,  binnen 24 uur,  het bericht ontvangt of het betreffende document in orde is. Bij twijfel neemt VSC contact op met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) ter verificatie. Wij benadrukken dat bij aanname van (nieuwe) medewerkers zowel aan de wettelijke als aan de geformuleerde functie-eisen moet zijn voldaan. Van al onze medewerkers wordt bij indiensttreding een CAO -personeelsdossier aangelegd die minimaal moet zijn voorzien van een:

Het dossier kan worden aangevuld met een:

Training en opleiding

Opleidingen en trainingen dragen bij aan het goed functioneren  en het welzijn van onze medewerkers. Hun kennis en vaardigheden  bepalen de kwaliteit en het succes van ons bedrijf. Goede opleidingsmogelijkheden maken VSC een aantrekkelijke werkgever  op de arbeidsmarkt en vergoot de binding met de huidige medewerkers. Daarom ziet VSC opleidingen en trainingen in alle facetten als een geïntegreerd onderdeel van haar dagelijkse operationele activiteiten.

Binnen VSC kennen wij verschillende mogelijkheden. De meest elementaire hiervan is de ‘training on the job’. Onze uitvoerende managers geven deze training zelf. Deze mensen kennen de VSC  cultuur en de informatie over de dienstverlening bij u, en kunnen deze dan ook het beste aan de nieuwe collega’s overdragen. In deze training komen onder andere de basiskennis van het schoonmaakvak, schoonmaaktechnieken, correct omgaan met materialen en middelen en het aanleren van een gezonde werkhouding, aan bod. VSC heeft ook operationele trainers in dienst. Zij bieden ondersteuning bij het geven van instructies voor aanvang van de werkzaamheden en eventueel tijdens de uitvoering hiervan op de werkplek.

Uiteraard kent de schoonmaakbranche ook schoonmaaktechnische opleidingen. Deze worden gegeven door de Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten (SVS).  SVS is het opleidingsinstituut van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en   de werkgeversvereniging van de schoonmaakbedrijven. Diploma’s van deze opleidingen worden door de gehele schoonmaakbranche erkend. Bij VSC kennen wij de volgende interne opleidingen/trainingen:

Basisopleiding voor uitvoerend personeel
Bij deze opleiding komen de volgende zaken aan de orde:

Instructie bij introductie

Deze training wordt gegeven aan alle (nieuwe) uitvoerende medewerkers bij de start van schoonmaakonderhoud  aan  een nog onbekend pand. Deze praktijkgerichte training vindt dan ook hoofdzakelijk plaats op de nieuwe werkplek en omvatten de volgende onderwerpen:

Leidinggevende schoonmaakonderhoud

In de vakopleiding Leidinggevende schoonmaakonderhoud (zelfstandig leidinggeven aan een groep schoonmakers) ligt de nadruk op het verbreden van het kennis en  inzicht op het gebied van schoonmaaktechnieken, het leren onderkennen van verbanden tussen de diverse onderwerpen en het lopen van DKS rondes.  Verder komen de zorg voor machines en gereedschappen, het voorraadbeheer en het geven van instructies aan (nieuw) personeel, aan de orde.  Sociale vaardigheden worden in de opleiding,  naast het volgen van een klein theoretisch gedeelte, vooral  in de praktijk, middels rollenspel, getraind en vergroot.

Kaderopleiding Schoonmaakdienstverlening

In samenwerking met SVS is een incompany kaderopleiding voor leidinggevende ontwikkeld. De opleiding is een verplicht onderdeel in het opleidingenpakket en uniek in de branche. De kaderopleiding is modulair van opzet en wordt zoveel mogelijk door interne trainers gegeven.

Medewerkertevredenheid

Dagelijks wordt binnen VSC gewerkt aan het verhogen van de medewerkertevredenheid .In onze beslissingen zowel op strategisch als operationeel niveau tellen de belangen en arbeidsomstandigheden van onze uitvoerende medewerkers sterk mee. Het positieve effect is een verhoging van de loyaliteit met als gevolg een verhoogde productiviteit en kwaliteit van onze mensen. De continuïteit in kwaliteit van onze schoonmaakdienstverlening  valt of staat met de uitvoerende en  leidinggevende mensen op de werkvloer. Hun betrokkenheid, betrouwbaarheid, ervaring, vakmanschap en enthousiasme bepalen de kwaliteit van ons werk en daarmee het succes van onze onderneming.  Ons schoonmaakpersoneel  en kader -en stafmedewerkers vormen het belangrijkste ‘eigen vermogen’ van VSC . Medewerkerbeleid is bij VSC dan ook meer dan alleen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een beterschapkaartje  wanneer iemand ziek is. Daarom staat bij VSC de persoonlijke aandacht voor de mens in onze organisatie centraal.  

Ziekteverzuim

Omdat een laag ziekteverzuim vooralle partijen van het grootste belang is, heeft dit binnen VSC de hoogste prioriteit. Voorkomen en beperken van ziekteverzuim is een voortdurend proces , waarin onze leiding, de  afdeling  personeelszaken en de ARBO dienst een rol spelen. Ons verzuimbeleid maakt dan ook integraal onderdeel uit van ons ARBO beleid zoals dat door VSC is geformuleerd. Binnen VSC zijn hiervoor, zowel op strategisch als operationeel niveau,  verschillende afspraken gemaakt. De arbeidsverzuimpercentages worden wekelijks gerapporteerd op vestigings- en op totaal niveau. Omdat een zo min mogelijk ziekteverzuim voor u, de betrokken medewerkers en voor VSC zelf van het allergrootste belang is, heeft dit onderwerp binnen VSC alle aandacht met als doel maatregelen in te voeren ter preventie van ziekteverzuim en het terugdringen van ‘grijs’ verzuim. Ondanks dat wij in de afgelopen jaren een dalende lijn in ons ziekteverzuim zien, blijven wij ernaar streven het nog beter te doen. Dit doen wij door de volgende kernpunten in ons ARBO beleid

Beschikbaar stellen van middelen voor het oplossen van knelpunten in het werk en andere oorzaken van mogelijk verzuim.

Met behulp van recentelijk onderzoeksresultaat kan worden vastgesteld in hoeverre de werkdruk oorzaak is van het verzuim. Waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan en instructies worden herzien.

Gesprekken met verzuimende en herstellende medewerkers spelen een belangrijke rol bij het opsporen van knelpunten en komen tot structurele oplossingen.

Het informatiesysteem levert periodiek gegevens op over zowel individuele werknemers als over beroepsgroepen.

Re-integratie van arbeidsverzuimende medewerkers heeft binnen VSC alle aandacht . Naast het feit dat VSC dit als ‘speerpunt heeft benoemd, stelt ook de overheid (wet verbetering Poortwachter) forse eisen aan de uitvoering van de wettelijke bepalingen rondom arbeidsverzuim en re-integratie. Om de zogenaamde re-integratietrajecten uit te kunnen voeren, te registreren en te monitoren (ook wel casemanagement genoemd) hebben wij hebben een apart computerprogramma aangeschaft.

Het belangrijkste uitgangspunt binnen dit beleid is dat de direct leidinggevende volledig verantwoordelijk is en blijft voor het casemanagement van zijn verzuimende medewerker.

VSC werkt samen met een aantal gerenommeerde ARBO diensten. Zij dragen de zorg voor kennis en kunde op bedrijfsgeneeskundig gebied en leveren bedrijfsartsen die op VSC locaties spreekuurconsulenten houden.  De ARBO diensten voeren taken uit op het gebied van Arbodienstverlening  in combinatie met een aantal interne taken op het gebied van arbeidsverzuim en re-integratie. Door deze samenvoeging (interne en externe) taken zijn de communicatielijnen direct en kort en is de kwaliteit van de dienstverlening hoog.

Vervanging bij ziekte en verzuim

Binnen VSC wordt door iedereen, zowel op uitvoerend als op leidinggevend niveau,  volgens eenzelfde methodiek gewerkt waardoor vervanging van personeel bij ziekte of verlof eenvoudiger is. De schoonmaaktaken zijn zoveel mogelijk identiek waardoor taken gemakkelijker door zowel medewerkers uit de eigen ploeg als  door medewerkers van andere projecten kunnen worden overgenomen.